آموزش سیسکو قسمت اول

تعریف و راه اندازی Teinet

دانلود

آموزش سیسکو قسمت دوم

تعریف و راه اندازی Router ID

دانلود

آموزش سیسکو قسمت سوم

Virtual-link , area

دانلود

آموزش سیسکو قسمت چهارم

مشکلات الگوریتم distance vector

دانلود