آموزش میکروتیک قسمت اول

راه اندازی ابتدایی و نحوه اتصال به دستگاه میکروتیک

دانلود

آموزش میکروتیک قسمت دوم

انواع NAT و راه اندازی آن

دانلود

آموزش میکروتیک قسمت سوم

طریقه راه اندازی static route

دانلود

آموزش میکروتیک قسمت چهارم

طریقه راه اندازی port forwarding

دانلود