Network Layer
سومین لایه از مدل OSI است که در این قسمت آموزش لایه Network در CCNA به آن می پردازیم.

این لایه وظایف کم ولی مهمی را بر عهده دارد که از آن جمله می توان به وظایف زیر اشاره نمود:
این لایه وظیفه ادرس دهی لایه سوم شبکه را برعهده دارد . برای همین هم توپولوژی منطقی Logical Topology شبکه را مشخص می کند.

این آدرس ها برای گروه کردن تعدادی از ماشین ها با هم دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. در قسمت های بعدی آموزش لایه Network در CCNA خواهیم دید که آدرس های لایه سوم دارای دوقسمت Host و Network دستگاه های موجود را در گروه ها و یا شبکه های جداگانه قرار می دهد.

در آموزش لایه Network در CCNA می بینید که آدرس های لایه سوم همچنین باعث اتصال انواع Media های مختلف به همدیگر می شوند. مثلا Ethernet , Token Ring , FDDI به وسیله این لایه با هم دیگر ارتباط برقرار می کنند.

برای انتقال اطلاعات در آموزش لایه Network در CCNA بین شبکه هایی که از آدرس های لایه سوم مختلف استفاده می کنند، دستگاهی به اسم روتر مورد نیاز است. روترها از اطلاعاتی که از آدرس دهی لایه سوم شبکه بدست می آورند، در یافتن بهترین مسیر برای انتقال اطلاعات بهره می برند. همچنین در آموزش لایه Network در CCNA روترها بصورت خیلی جزئی تر در قسمت های بعدی آموزش CCNA مورد بحث قرار خواهند گرفت. از پروتکل هایی که در این لایه عمل می کنند، می توان IP , IPX , Apple Talk اشاره نمود. Network Layer بصورت جزئی تر در قسمت های بعدی آموزش لایه Network در CCNA بحث خواهد شد.

جهت شرکت در دوره سیسکو و دوره CCNA با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

جهت مشاهده مطالب آموزش CCNA به وب سایت برتر بروید.