آموزش میکروتیک مثال راه اندازی pool قسمت۲

در قسمت قبلی آموزش میکروتیک یک مثال را برای راه اندازی Pool زدیم ، در ادامه باید آدرس شبکه را در مسیریاب DHCP Server ایجاد کرد. برای این کار باید آدرس دو شبکه محلی ۹٫۱۶۸٫۲٫۰٫۰/۲۴ و ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰/۲۴ را وارد کنید.

[admin@MikroTik] /ip dhcp–server.network add address=192.168.1.0.0/24 gateway=192.168.1.1 dns–server =217.218.127.127,4.2.2.4

[admin@MikroTik] /ip dhcp–server.Network add address =192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 dns–server=217.218.127.127,4.2.2.4

[admin@MikroTik] /ip dhcp-server>network

[admin@MikroTik] /ip dhcp-srver network>print

# ADDRESS                GATEWAY            DNS-SERVER                     WINS-SERVER       DOMAIN

۰ ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰/۲۴         ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱         ۲۱۷٫۲۱۸٫۱۲۷٫۱۲۷٫۴٫۲٫۲٫۴

۱ ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۰/۲۴         ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۱         ۲۱۷٫۲۱۸٫۱۲۷٫۱۲۷٫۴٫۲٫۲٫۴

به مسیر یاب DHCP Relay  رفته و دو Relay با آدرس های دو شبکه داخلی ایجاد کنید.

[admin@MikroTik]   /ip   dhcp =lica11-relay  interface=ethetr2-local1

Dhcp-server=192.168.0.1 loca1-address=192.168.0.1 loca1- address=192.168.1.1 disabled=no

[admin@MikroTik]/ip dhcp-relay>add name=loca12-relay interface=ether4-local2 dhcp-server=192.168.0.1 local-address=192.168.2.1 disabled=no

[admin@MikroTik] /ip dhcp- relay.print

Flags:X-disabled,I-invalid

# NAME                   INTERFACE            DHCP-SERVER       LOCAL-ADDRESS 0 LOCA11-RELAY

۰ ETHER2-;OCA11    ETHER4-LOCA12     ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱            ۱۹۲٫۱۶۸٫۱

۱ LOCAl2-RELAY       ETHER4-LOCA12     ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱            ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۱

مرحله قبل را با استفاده از محیط گرافیکی برنامه winbox در آموزش میکروتیک انجام می دهیم. در لیست باز شوی Interface باید نام Ether را انتخاب کنید که به شبکه ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰ متصل است. در کادر متنی DHCP Server باید آدرس IP مربوط به Interface داخلی مسیریاب DHCP Server را وارد کرده و در کادر متنی Local Address باید آدرس IP مربوط به Interface  را که به شبکه داخلی ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰ متصل است وارد کرد.

در لیست باز شوی Interface  مربوط به relay 2 باید Ether را انتخاب کرد که به شبکه های داخلی ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۰ متصل است. در کادر متنی DHCP Server باید آدرس IP مربوط به Ether داخلی مسیر یاب DHCP Server را وارد و در کادر متنی Local Address هم باید آدرس IP مربوط به Ether را که به شبکه داخلی ۱۹۲٫۱۶۸٫۲٫۰ متصل است وارد کنید.

 نکته: راه اندازی PPPoE,Hotspot و DHCP Server روی پورت Bridge امکان پذیر نمی باشد. در قسمت های بعدی آموزش میکروتیک در مورد PPPoE و Hotspot بحث خواهد شد.

برای شرکت در دوره های میکروتیک با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر اولین برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه در خاورمیانه می باشد.

مطالب آموزش میکروتیک را در وب سایت برتر مطالعه کنید.