آشنایی با برخی روش های کابل کشی در دوره های سیسکو
به بررسی برخی روش هایی که در محیط های Ethernet LAN و برخی از اتصالات WAN برای کابل کشی و اتصال دستگاه ها به همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند خواهیم پرداخت.

کابل کشی Ethernet
امروزه استفاده از Ethernet در محیط های LAN به عنوان یک استاندارد در آمده است.
بغیر از Ethernet، دو تکنولوژی دیگر نیز به نام های Token ring و FDDI در LAN مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از FDDI به علت اینکه دارای هزینه زیادی می باشد، هیچوقت به عنوان یک راه حل اولیه مطرح نبوده است.
بلکه از آن به عنوان یک راه حل پشتیبان می توان نام برد.
Token ring هم محصول شرکت IBM بود که تحقیقات و پیشرفت های زیادی روی آن صورت گرفته بود.

اما بعد از اینکه شرکت سیسکو قسمت تولید دستگاه های شبکه مربوط به IBM را خریداری نمود.
استفاده از این تکنولوژی به حالت مسکوت در آمد.

دوره های سیسکو

در نتیجه بسیاری از شبکه هایی که از تکنولوژی هایی بغیر از Ethernet استفاده می کردند.
کم کم نوع Media مورد استفاده خود را به Ethernet تغییر دادند.
چگونگی کابل کشی Ethernet

استاندارد IEEE 802.3، استانداردهای زیر را برای کابل کشی 10Mbps Ethernet بیان کرده است.
10Base2, 10Base5, 10Base T, 10base FL

استاندارد IEEE 802.3r استانداردهای زیر را برای کابل کشی 100Mbps Ethernet یا Fast در آموزش سیسکو بیان کرده است:
100BaseFX,100BaseTX,100BaseT4

که امروزه 100Base T4 به وسیله دو استاندارد دیگر جایگزین شده است.
با توجه به مدل سه لایه ای، سیسکو توصیه می کند.
که Ethernet را همیشه در لایه Access بکار ببریم.
اما Fast Ethernet را می توان در هر سه لایه استفاده نمود.