دوره های مایکروسافت

(ویندوز سرور)

طراحی OU ها

هنگام طراحی سلسه مراتب OU، باید برای سازماندهی کاربران، گروه ها و کامپیوتر ها بهترین روش به کار رود.

برخی شرکت ها ساختارهای OU را براساس جغرافیا، برخی دیگر براساس واحد تجاری و دیگران از ساختار خود استفاده می کنند.

روشی که برای تنظیم OU انتخاب می شوند.
به سازمان استفاده کننده و طرح کاربری آنها در دوره های مایکروسافت بستگی دارد.

دوره های مایکروسافت

مواردی که هنگام طراحی ساختار OU مورد توجه واقع می شود عبارتند از:
کاربران چگونه  مدیریت شوند؟ براساس مکان یا واحد اداری؟
آیا برای واحدهای اداری یا مکان های جغرافیایی راهبران جداگانه ای عهده دار وظایف هستند؟
آیا واحد های اداری یا مکان های جغرافیایی به پیکربندی میز کار مشابهی نیاز دارند؟

در بلاگ برتر می توانید جدیدترین مطالب آموزش شبکه را مطالعه کنید.

از OU های تو در توی پیچیده جاوگیری کنید.
ایجاد و مدیریت OU ها
OU ها را می توان از طریق کنسول ADUC ایجاد کرد.

دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت

برای تشکیل یک OU جدید عملیات زیر را انجام دهید:
1-به DC  وارد شوید و Server  Maneger را باز کنید.
2-گره های زیر را بترتیب باز کنید:
Roles/Active Directory Domain Services/Active Directory Users and Computers
3-روی دامنه (مثل Contoso.com)راست کلیک و گزینه Organixational Unit –New  را انتخاب نمایید.
پنجره ی Organixational Unit-New Object آشکار می شود.
4-برای این OU  یک نام با معنا انتخاب کرده و بعد از انتخاب گزینه ی Protect container from  accidental delrtion  اطمینان حاصل کنید. این گزینه از پاک شدن تصادفی یک OU که حاوی صد ها و هزاران کاربر، کامپیوتر و گروه می باشد، جلوگیری می کند.
همیشه این گزینه را انتخاب کنید.
5-ok را کلیک کنید تا OU ساخته شود.
6-حال این OU در ADUC و در زیر دامنه ی مربوطه نمایش می باید.

اگر بخواهید این OU را پاک کنید با یک پیغام خطا روبررو خواهید شد.

از مشاوره رایگان کارشناسان ما برای ثبت نام در دوره های مایکروسافت با یک تماس تلفنی استفاده کنید.