دوره آموزشی mcsa

دوره آموزشی mcsa

Installing and Configuring Windows Server 2012

Course Objectives

This course will enable participants to

 دوره MCSA 2012

دوره آموزشی MCSA

 

1422988242_tick با بیش از 15 کارگاه  آموزشی

1422988242_tick با در اختیار داشتن اساتید مجرب و نخبه از سراسر کشور

1422988242_tick اهدای گواهی نامه ی بین المللی و معتبر

1422988242_tick به روزترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی ( ویدئو پرژکتور ، تخته هوشمند و … )

1422988242_tick سرفصل های آموزشی با استفاده از استاندارد های جهانی

1422988242_tick پشتیبانی 5 ساله کارورزان

1422988242_tick دوره های آپدیت بعد از اتمام دوره های اصلی هر 5 ماه یکبار

1422988242_tick زمان اتمام دوره ها منوط به فراگیری کامل کارآموز بوده و نامحدود می باشد

1422988242_tick ارائه خوابگاه با امکانات رفاهی کامل و اینترنت به کارآموزان شهرستانی

1422988242_tick بن تخفیف ویژه برای دانشجویان محترم با ارئه کارت دانشجویی

1422988242_tick ارائه اینترنت رایگان در مجتمع برتر

1422988242_tick 3 طبقه مجزا برای هر بخش آموزشی

 

تمرکز بر روی ویندوز سرور 2012 و اجرا ، این واحد  پوشش می دهد وظایف اجرا که لازم برای حفظ زیرساخت های ویندوز سرور 2012 مانند پیاده سازی تصاویر و سرور، کاربر و مدیریت گروه با Active Directory خدمات دامنه (AD DS) و Group Policy ، دسترسی از راه دور و سیاست های شبکه، امنیت داده ها، نظارت و مدیریت به روز رسانی.تمرکز بر روی ویندوز سرور 2012 ویژگی های پیشرفته و سرویس ها، این واحد تنظیمات پیشرفته از خدمات لازم برای گسترش، مدیریت و نگهداری از ویندوز سرور 2012 و زیرساخت ها، از جمله خدمات شبکه های پیشرفته، خدمات دامنه دایرکتوری فعال (AD DS)، مدیریت هویت، مدیریت حقوق را پوشش می دهد ، سرویس های فدرال، شبکه تعادل بار، Failover Clustering آموزش، تداوم کسب و کار و بهبود مقابله با سوانح.

اهداف درس
این دوره شرکت کنندگان را قادر می سازد

 • Install and Configure Windows Server 2012.( 2012 نصب و پیکربندی ویندوز سرور.)

 • Describe AD DS infrastructure, and install and configure domain controllers. (زیرساخت های دی اس و نصب و پیکربندی کنترل کننده دامنه.  AD شرح)

 • Manage AD DS objects.( مدیریت اشیاء AD DS.)

 • Automate AD DS administration.( مدیریت اتومات AD DS.)

 • Describe Internet Protocol Version 4 (IPv4) addressing.(و آدرس 4 (IPv4) شرح پروتکل اینترنت نسخه)

 • Describe installing and configuring Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), in addition to managing a DHCP database.( شرح نصب و پیکربندی پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP)، علاوه بر مدیریت پایگاه داده DHCP.)

 • Describe name resolution for Windows operating system clients and Windows Server servers.( شرح قطعنامه نام برای ویندوز مشتریان سیستم عامل و سرور و سرور ویندوز.)

 • Describe implementing IPv6 addressing.( شرح اجرای آدرس دهی IPv6.)

 • Describe implementing storage configuration options for Windows Server 2012.( شرح اجرای گزینه های پیکربندی ذخیره سازی برای ویندوز سرور 2012.)

 • Enable and configure file and print services in Windows Server 2012.( فعال کردن و پیکربندی فایل ها و خدمات چاپ در ویندوز سرور 2012.)

 • Describe implementing Group Policy.( شرح اجرای Group Policy.)

 • Increase security in a Windows Server 2012 infrastructure by using Group Policy Objects, AppLocker, and Windows Firewall.( افزایش امنیت در ویندوز سرور 2012 زیرساخت با استفاده از اشیاء گروه سیاست، AppLocker، و فایروال ویندوز.)

 • Describe Microsoft Virtualization technologies, including Hyper-V.( شرح فن آوری مایکروسافت مجازی سازی، از جمله Hyper-V.)

  دوره Mcsa

  دوره Mcsa

  

Course Outline

 

 • Deploying and Managing Windows Server 2012 (استقرار و مدیریت ویندوز سرور 2012)
 • Introduction to Active Directory Domain Services (Active Directoryمقدمه به خدمات دامنه )
 • Managing Active Directory Domain Services Objects(مدیریت فعال خدمات دامنه دایرکتوری اشیاء)
 • Automating Active Directory Domain Services Administration(خودکار اکتیو دایرکتوری خدمات دامنه اداره)
 • Implementing IPv4/ DHCP/ DNS/ IPv6(پیاده سازی های IPv4 / DHCP / DNS / از IPv6)
 • Implementing Local Storage(پیاده سازی ذخیره سازی محلی)
 • Implementing File and Print Services(پیاده سازی فایل ها و خدمات چاپ)
 • Implementing Group Policy (Group Policy پیاده سازی )
 • Securing Windows Servers Using Group Policy Objects (Group Policy سرور ایمن ویندوز با استفاده از اشیاء)
 • Implementing Server Virtualization with Hyper-V (Hyper-V پیاده سازی مجازی سازی سرور)

 

Administering Windows Server 2012

Course Objectives

 • Implement a Group Policy infrastructure. (Group Policyپیاده سازی زیرساخت های.)
 • Manage user desktops with Group Policy. (Group Policy مدیریت دسکتاپ کاربر با.)
 • Manage user and service accounts.( مدیریت کاربر و سرویس حساب).
 • Maintain Active Directory Domain Services (AD DS).( (AD DS) حفظ اکتیو دایرکتوری خدمات دامنه.)
 • Configure and troubleshoot Domain Name System (DNS). ( (DNS) پیکربندی و عیب یابی سیستم نام دامنه.)
 • Configure and troubleshoot Remote Access. (پیکربندی و عیب یابی از راه دور دسترسی.)
 • Install, configure, and troubleshoot the Network Policy Server (NPS) role.) (NPS) نصب، پیکربندی، و عیب یابی نقش شبکه سیاست سرور.)
 • Implement Network Access Protection (NAP). ((NAP) پیاده سازی شبکه دسترسی حفاظت.)
 • Optimize file services. (بهینه سازی سرویس فایل.)
 • Configure encryption and advanced auditing. (رمزگذاری پیکربندی و حسابرسی پیشرفته.)
 • Deploy and maintain server images.( استقرار و حفظ تصاویر سرور.)
 • Implement Update Management.( به روز رسانی یاده سازی مدیریت.)
 • Monitor Windows Server 2012.( مانیتور ویندوز سرور 2012.)

 

دوره Mcsa

دوره Mcsa

Course Outline

 

 • Implementing Advanced Network Services(پیاده سازی پیشرفته خدمات شبکه)
 • Implementing a Group Policy Infrastructure (Group Policyپیاده سازی زیرساخت گروه سیاست)
 • Managing User Desktops with Group Policy (Group Policy مدیریت کاربرهای دسک تاپ با )
 • Managing User and Service Accounts(مدیریت کاربر و خدمات حساب)
 • Maintaining Active Directory Domain Services(حفظ اکتیو دایرکتوری خدمات دامنه)
 • Configuring and Troubleshooting DNS (DNS پیکربندی و عیب یابی)
 • Configuring and Troubleshooting Remote Access(پیکربندی و عیب یابی از راه دور دسترسی)
 • Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role(نصب، پیکربندی، عیب یابی و نقش سیاست شبکه و سرور)
 • Implementing Network Access Protection (پیاده سازی شبکه دسترسی به حفاظت)
 • Optimizing File Services (بهینه سازی خدمات فایل)
 • Configuring Encryption and Advanced Auditing (پیکربندی رمزگذاری و حسابرسی پیشرفته)
 • Deploying and Maintaining Server Images(گسترش و نگهداری سرور تصاویر)
 • Implementing Update Management (پیاده سازی مدیریت به روز رسانی)
 • Monitoring Windows Server 2012 (مانیتورینگ ویندوز سرور)

 

Configuring Advanced Windows Server 2012

Course Objectives

 

دوره Mcsa

دوره Mcsa

This course will enable participants to implement
 • Advanced Network Services (پیشرفته خدمات شبکه)
 • Advanced File Services (فایل خدمات پیشرفته)
 • Dynamic Access Control کنترل دسترسی پویا))
 • Network Load Balancing(شبکه توزیع بار)
 • Failover Clustering
 • Failover Clustering with Hyper-V
 • Disaster Recovery
 • Distributed AD DS Deployments
 • AD DS Sites and Replication
 • AD CS, AD RMS, AD FS

 

Course Outline

 

 • Implementing Advanced Network Services(پیاده سازی پیشرفته خدمات شبکه)
 • Implementing Advanced File Services(پیاده سازی فایل خدمات پیشرفته)
 • Implementing Dynamic Access Control(پیاده سازی پویا کنترل دسترسی)
 • Implementing Network Load Balancing(پیاده سازی شبکه توزیع بار)
 • Implementing Failover Clustering(پیاده سازی غلبه بر خرابی خوشه)
 • Implementing Failover Clustering with Hyper-V (Hyper-V پیاده سازی غلبه بر خرابی خوشه)
 • Implementing Disaster Recovery(پیاده سازی حوادث بازیابی)
 • Implementing Distributed AD DS Deployments(AD DS پیاده سازی توزیع اعزام)
 • Implementing AD DS Sites and Replication
 • Implementing AD CS
 • Implementing AD RMS
 • Implementing AD FS

 

 دوره های مرتبط

دوره Exchange

دوره MCSE

دوره MCITP

نام دوره آموزشی

سطح دوره

پیش نیاز

هزینه دوره
فوق تخصصی  فوق تخصصی فوق تخصصی 1450000 عادی
850000 دوره ویژه
مدت دوره بصورت تقریبی دوره عادی:۲ الی۶ هفته دوره فشرده پایان هفته : ۶ الی ۹ هفته
دوره فشرده ۱الی۲ هفته مدت زمان دوره نامحدود بوده و متناسب با فراگیری کارآموز می باشد