آموزش ماکروسافت ، Microsift

فوریه 19, 2015

لایه های Physical و Data Link در ویندوز سرور 2008

لایه Physical کاراین لایه Physical (فیزیکی) استفاده ازسیگنال های الکتریکی (ودربعضی مواقع سیگنال هایی مثل  نوروامواج رادیو) جهت انتقال بیت ها ازیک کامپیوتربه دیگری میباشد. این […]
فوریه 18, 2015

پشته های پروتکل در ویندوز سرور 2008

پشته های پروتکل در ویندوز سرور 2008 مدل OSI وظایف انجام شده دربرقراری ارتباطات را به بخش های کوچکتری به اسم زیروظیفه تقسیم میکند. این زیر […]
فوریه 17, 2015

مدل هفت لایه ای OSI

آشنایی با مدل هفت لایه ای OSI مدل مرجع OSI برای اولین بار توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) درسال 1977 توسعه یافت. این مدل […]